Lejre i 2018.

Uge 15: Elever i alderen 13-17 år (Ældstegruppen) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at de unge ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form at udflugter og ferier.

Uge 16: Børn med behov for længerevarende og omfattende pædagogisk/psykologisk behandling fra Hillerød
Akaciehuset er en døgnafdeling på Behandlingshjemmet Stutgården. Børnene er i alderen 5-18 år og har generelt være udsat for omsorgssvigt i deres tidlige barndom. Som følge her af har børnene brug for trygge og forudsigelige rammer, med troværdige voksne omkring sig. Børnene er normalt begavede og har ikke fysiske handicap.

Uge 17: Blæksprutten i Silkeborg er en institution for bl.a. børn fra ressourcesvage hjem AFLYST
Blæksprutten - det kulturelle børnehus er en 0-6 års institution i Silkeborg. Blæksprutten modtager børn med vidt forskellige livsbetingelser og fra mange forskellige kulturer. Deriblandt børn fra familier i udsatte positioner som dækker over bl.a. økonomiske og social udsat position. I Blæksprutten arbejder vi bl.a. på at styrke børnenes sociale og personlige kompetencer, samt at tilbyde dem oplevelser udenfor deres nærmiljø. Opholdet på Søgård er for de ældste børn, der starter skole sommeren 2018.

Uge 17: Børn med forskellige vanskeligheder fra Brøndbyvester skole i Brøndby
Eleverne går i en specialklasse på Brøndbyvester skole og har forskellige vanskeligheder, så som adfærdsproblemer og ADHD. Fælles for eleverne er, at de har meget svært ved de sociale spilleregler, de har brug for struktur og forudsigelighed. Formålet med lejren er at give eleverne en fælles positiv oplevelse. Eleverne kommer fra hjem som ikke har ressourcer til ferier og lignende, så det vil være en stor oplevelse for dem. Endvidere tror vi, at denne fælles oplevelse kan gavne eleverne når de er tilbage i klassen, da relationen til eleverne betyder utroligt meget for det faglige og personlige arbejde med eleverne.

Uge 18: Elever i alderen 10-15 år (mellemtrinnet) med forskellige diagnoser, så som generelle indlæringsproblemer og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Specialcenter Syd, er en afdeling på Amagerskolen i Skjern og som har plads til 57 elever med forskellige diagnoser, så som angst, OCD, autisme og epilepsi. Mange af eleverne kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at eleverne ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form af udflugter og ferier.

Uge 19: Marielundskolen i Kolding er en skole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder
På Marielundskolen i Kolding er der ca. 100 elever og ca. 50 medarbejdere. Skolen er et resultat af en sammenlægning af Rådhusskolen i Vamdrup, og Specialcenter Christiansfeld. Eleverne fra mellemtrinnet (10-12 år) glæder sig til et ophold og vi håber, at opholdet på Søgård vil give elever og personale et større sammenhold og forståelse for hinanden, samt en god oplevelse, væk fra den daglige trummerum.

Uge 20: Børn med bl.a. ADHD fra Dagbehandlingsinstitutionen Solbakken fra København SV
Dagbehandlingsinstitutionen Solbakken er en dagskole for børn, der har store psykosociale problemer og er alle blevet diagnosticeret med henholdsvis ADHD, angst og psykoser. Mange af børnene har sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, der kan vise sig ved udadreagerende adfærd og store udfordringer med at fungere i fællesskaber. De fleste af børnene har resurse svage forældre, hvilken gør, at de ikke får den omsorg og forståelse, som de har brug for og heller ikke så mange oplevelser.

Uge 20/21: Udsatte børn og unge fra Børnehuset Buen i Hillerød
Børnehuset Buen er et socialpædagogisk forebyggende foranstaltningstilbud til udsatte børn og familier i Hillerød kommune. Målgruppen er børn fra 4-14 år og deres familier, der i kortere eller længere perioder af deres liv har brug for støtte til at klare hverdagen. Endvidere indgår der også en efterværnsgruppe med børn/unge fra 15 år og opefter. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård er, at give børn/unge og personalet mulighed for en samlet fælles oplevelse udenfor de vante rammer, idet det vil give dem mulighed for nye sociale relationer i andre sammenhænge og under andre rammer end hverdagen i Børnehuset Buen normalt giver mulighed for. Dette øger børnenes kompetencer for at øge netværket og følelsen af fællesskab. Mange af vores børn kommer fra hjem med manglende overskud både personligt og økonomisk, hvilket betyder at børnene ikke er vant med aktiviteter som udflugter og ferier. Der er tale om normalt begavede dejlige børn, hvor flere af børnene grundet omsorgssvigt har psykosociale og emotionelle vanskeligheder, men dog har samme behov for dejlige berigende oplevelser sammen med andre, som andre børn har.

Uge 21: Børn med socio-emotionelle vanskeligheder fra Trivselscenter Ulvedal i Silkeborg
Eleverne har svære sociale og emotionelle vanskeligheder, så de kan ikke være i den almene skole. Ulvedal har til opgave at varetage undervisningen af elever med svære vanskeligheder inden for forskellige områder, samt fastholde og videreudvikle de specialpædagogiske kompetencer i såvel normalundervisning som undervisning i specialklasser.

Uge 22: Elever i alderen 6-11 år (Indskoling) med forskellige diagnoser, generelle indlæringsvanskeligheder og socio-emotionelle problematikker fra Amagerskolen i Skjern
Formålet med lejren er at give eleverne en stor, fælles oplevelse. Mange af vore elever kommer fra hjem, hvor der ikke er det helt store overskud hverken økonomisk eller personligt, hvilket betyder, at børnene ikke får så mange oplevelser med hjemmefra i form af udflugter og ferier. Ligeledes betyder det noget for det sociale liv og sammenhold i klassen, at de har fælles oplevelser at kunne referere til. Formålet er også at give eleverne mulighed for at indgå i sociale relationer i nye sammenhænge. Der vil for vore elever være rigtig meget social læring og træning i at skulle være sammen med andre i flere dage og i nye sammenhænge. Vi arbejder meget med elevernes sociale kompetencer i hverdagene på skolen. Dette vil vi gerne give dem mulighed for at arbejde videre med i nye sammenhænge.

Uge 23: Elever med bl.a. generelle indlæringsvanskeligheder fra Kildevældsskolen på Østerbro i København AFLYST
Børnene går i modtagelsesklasse på Kildevældsskolen i København. Børnene er ml. 9 og 13 år gamle. Det er børn der er kommet til Danmark indenfor det sidste halvandet år. De kommer fra mange forskellige lande: Nepal, Singapore, Syrien, Irak, Polen, Grønland (de børn har som regel en alvorligt syg mor eller far), etc. Kildevældsskolen modtager løbende børn, som skal gå på skolen i ca. to år. Hvilket betyder at børnene udsluses til danske klasser løbende. Samlet for børnene er dog at deres familier, som oftest, er ressourcesvage. De venter på opholdstilladelse og har et meget lille kendskab til Danmark, dansk kultur, muligheder, skolegang, fritid o. lign. Børnene er, som udgangspunkt, normalt fungerende.

Uge 24: Børn i alderen 9 - 13 år med sociale vanskeligheder fra Skiftesporet i Rødovre
På Skiftesporet er der plads til 40 børn i alderen 6-16 år. Skiftesporet er opdelt i to afdelinger, en for de yngste elever og en for de ældste elever. I samarbejde med børnenes familier arbejdes der på at styrke børnene såvel følelsesmæssigt, socialt som fagligt. Deres hverdag består af både undervisning, aktiviteter og mere behandlingsmæssige tiltag. En vigtig del af arbejdet er muligheden for at komme på ture med børnene, - at børnene får nye gode oplevelser, samt at de oplever fællesskabet i samværet med de voksne. Formålet med dette ophold er, at ryste de nye elever sammen og give dem en god oplevelse med en masse aktiviteter.

Uge 25: Børn med tegn på personlighedsforstyrrelser og understimulering fra Glostrup
Glostrup Observations- og Behandlingshjems målgruppe er spæd- og småbørn fra 0-6 år. Børnenes følelsesmæssige, fysiske og/eller sociale udvikling skønnes truet i et omfang, der kræver speciel pædagogisk, psykologisk og/eller psykiatrisk observation, undersøgelse og/eller behandling. Børnenes problemstillinger kan f.eks. være alkoholskader, abstinenssymptomer, tegn på omsorgssvigt, tegn på personlighedsforstyrrelser og understimulering.

Uge 26: Margarethagården i Hornbæk er en døgninstitution for børn og unge med psykosocial problemstillinger AFLYST
Der er plads til 16 børn og unge i aldersgruppen fra ca. 3 til 18 år. Børnene er fordelt på to afdelinger. Afdelingerne varetager akut anbringelser samt længerevarende behandlingsarbejde i forhold til børn og unge. Det er bl.a. børn, der har diagnoser som ADHD og OCD og andre igen som har forældre, som ikke magter at være forældre på fuld tid. Det er ikke alle børnene, der har mulighed for at komme på sommerferie med deres familier og at komme på sommerferie giver børnene et afbræk i hverdagen og det giver dem mulighed for nye oplevelser, erfaringer og en følelse af at være lidt som andre, selv om de er anbragt på en institution.

Uge 27: Børn og unge med fysisk og psykisk handicap fra Stensagergården i Højbjerg
Stensagergården tilbyder aflastning for familier med hjemmeboende børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De er i alderen 0-18 år. Stensagergården lægger vægt på, at børnene sammen med andre børn lærer at være hjemmefra under betryggende forhold. Målet er, at barnet lærer at udvikle kammeratskaber i et "hjemligt" fritidsmiljø, så det senere får mulighed for at udvikle den selvstændighed, der kræves for at flytte hjemmefra. Formålet med lejeren er at give børnene en god oplevelse af at være på lejr med deres kammerater.

Uge 28: Hald Ege fra Viborg er for normalt begavede børn og unge med relationsforstyrrelser grundet omsorgssvigt
Hald Ege er en behandlingsinstitution for normalt begavede børn og unge med psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder i alderen 5 - 18 (23) år. Disse børn og unge kan have diagnoser eller symptomer på flg. diagnoser: Gennemgribende eller specifikke udviklingsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, reaktiv tilknytningsforstyrrelser, ADHD, OCD, Tourette samt angst. Børnene har desuden store indlæringsvanskeligheder.

Uge 29: Tippen i Ansager er en døgninstitution for bl.a. udsatte børn og unge, der har sociale, emotionelle og psykiske problemer AFLYST

Uge 29: Børn og unge med sociale og emotionelle vanskeligheder fra Miniinstitutionerne i Århus
Sølyst, Toften og Solbrinken er 3 døgninstitutioner der hører under Miniinstitutionerne. Børnene kommer fra mange forskellige kulturer og livsbetingelser. De har sociale og emotionelle vanskeligheder og mange har forskellige typer af udviklingsforstyrrelser. De kommer ofte fra ressourcefattige hjem og med traumatiske oplevelser i rygsækken. Formålet er at give dem et afbræk i hverdagen og oplevelser i nye omgivelser. En følelse af, at være lidt som andre, selvom de bor på en døgninstitution.

Uge 30: Dildhaven i Herlev er for omsorgssvigtede børn og unge
Børnene og de unge i alderen 12 -18 år er alle omsorgssvigtede og en del af dem har lettere psykiatriske diagnoser. Formålet med opholdet på Søgård Hovedgård, er at give dem en ferie i naturskønne omgivelser væk fra Herlev og institutionen.

Uge 31: Skole og Behandlingshjemmet Spanager er for børn der bl.a. har neuropsykologiske vanskeligheder af forskellig karakter
Børnene har neuropsykologiske vanskeligheder af forskellig karakter - primært mental retardering og/eller ADHD. Desuden har mange af børnene, når de kommer til Spanager i Lille Skensved, svært ved at få gode relationer til andre mennesker, og nogle af dem har en decideret tilknytningsforstyrrelse. Fælles for alle børnene er, at de har brug for en meget struktureret hverdag, med høj grad af overskuelighed og forudsigelighed. Vi bestræber os på hele tiden at være opdateret på forskning indenfor området, og samarbejde med den nødvendige ekspertise udenfor Spanager.

Uge 32: Omsorgssvigtede børn og unge fra Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld
Børne- og familiehjemmet Bakkevej i Hornsyld er en døgninstitution for anbragte børn og unge i alderen 2-23 år, som bor på Bakkevej pga. massivt omsorgssvigt. Børnene og de unge kan have en diagnose som ADHD eller andet. Alle børnene kommer fra knap så ressourcestærke familier.

Uge 33: Nebs Møllegård i Jystrup er for børn med bl.a. personlighedsforstyrrelser
Behandlingshjemmet Nebs Møllegård er en specialinstitution, hvor børn med omfattende udviklings- og personlighedsforstyrrelser tilbydes intensiv døgnbehandling. Før hvert skoleår, vil pædagogerne gerne ryste elever, lærere og pædagoger sammen. Dette giver den bedste mulighed for at starte det nye skoleår på en god måde. Børnene er normalt begavede og turen vil også indeholde faglige opgaver og udflugter.

Uge 36: Sorgenfriskolen er en specialskole i Lyngby/Taarbæk kommune med ca. 100 elever, som alle har indlæringsvanskeligheder
Alle eleverne har indlæringsvanskeligheder og flere af eleverne har en diagnose og dermed også andre vanskeligheder. Fælles er det, at alle eleverne på skolen har individuelle udfordringer og kræver særligt hensyn. Opholdet på gården er for at styrke det sociale sammenhold på tværs af klasserne og skabe mulighed for dannelse af netværk eleverne imellem. En lejr, hvor man deler hverdag og oplever hinanden i andre sammenhænge, mener vi, giver bedre muligheder end hjemme på skolen. Alle eleverne har brug for et roligt og overskueligt miljø. Mange af dem er meget skrøbelige, hvis der er fremmede mennesker og larm. Flere af dem er heller ikke trafiksikre. Vi skal være et sted uden trafik, hvor der er stille og roligt. Søgård Hovedgård har en pragtfuld legeplads og gode indendørs faciliteter i skønne omgivelser, der er de perfekte rammer for vores børn, der har stor glæde af, at kunne udfolde sig fysisk.

Uge 38: Børn og unge med bl.a. socio emotionelle vanskeligheder fra Heldagsskolen Stenagergaard i Brædstrup
Heldagsskolen Stenagergaard er for børn og unge med bl.a. ADHD, Autisme, adfærdsproblemer samt familiære problemer. Elever der alle er udfordret og som det almindelige skolesystem ikke kan rumme. De har således alle mere eller mindre oplevelsen af, at være anderledes. Opholdet på Søgård skulle meget gerne give dem nogle oplevelser og et "pusterum" fra de omstændigheder mange af dem lever i til dagligt.

Uge 39: Ullerødskolen i Kokkedal er en specialskole for elever med autisme og comorbiditet
Ullerødskolen er en specialskole for elever med autisme og comorbiditet. Eleverne har bl.a. brug for at udvikle deres sociale kompetencer, relationer samt det at være en del af et større fællesskab. Dertil er lejrskole et godt middel. Eleverne har brug for at være et roligt sted, hvor der ikke er for meget ydre stimuli. Opholdet på Søgård Hovedgård er således en god ramme for elevernes udvikling og en mulighed for at udvikle deres kompetencer gennem anderledes oplevelser, end det er muligt i hverdagen. Ugen efter kommer der et andet hold fra Ullerødskolen.

Uge 40: Ullerødskolen i Kokkedal er en specialskole for elever med autisme og comorbiditet
Ullerødskolen er en specialskole for elever med autisme og comorbiditet. Eleverne har bl.a. brug for at udvikle deres sociale kompetencer, relationer samt det at være en del af et større fællesskab. Dertil er lejrskole et godt middel. Eleverne har brug for at være et roligt sted, hvor der ikke er for meget ydre stimuli. Opholdet på Søgård Hovedgård er således en god ramme for elevernes udvikling og en mulighed for at udvikle deres kompetencer gennem anderledes oplevelser, end det er muligt i hverdagen.

Uge 42: Magnoliegården i Hårlev er en behandlingsinstitution for børn mellem 6 og 18 år
Børnene har svære psykosociale problemer, og som følge heraf har vanskeligheder ved at indgå i givende relationer til andre mennesker. Børnene er overvejende normalt begavede. De kan have været ude for omsorgssvigt og understimulering, kan have tilknytningsforstyrrelser og/eller neuropsykiatriske problemstillinger såsom ADHD, Tourette syndrom, OCD mv. Mange af børnene kommer med nogle massive problemhistorier, og det er væsentligt for behandlingsarbejdet at være optaget af børnenes identitetsdannelse, herunder sætte fokus på de gode og ressourcefulde fortællinger, som pædagogerne i den grad oplever, når de samme voksne og børn er sammen i mange døgn på kolonier, og hvor de fede oplevelser, opleves sammen, og gemmes og bruges til gode minder og udvikling/etablering af relationer, nye som gamle.

Uge 43: Døgnanbragte børn og unge fra Møllehuset på Langeland og deres forældre
Møllehuset i Rudkøbing er et socialpædagogisk observations- og behandlingshjem for anbragte børn og unge. Vi ser en mulighed for at tilbyde Møllehusets børn ferieoplevelser, således de så vidt muligt er sidestillet med deres skolekammerater i de langelandske skoler. Vi inviterer også forældrene med, så de kan få muligheden for at deltage i de gode oplevelser, få et bedre kendskab til hinanden, til de andre børn på Møllehuset samt til alle medarbejderne på Møllehuset.